بعضی لینک ها اشتباه است     

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

           

زوانشناسی - سایت دانلود پایان نامه با فرمت ورد word
سفارش تبلیغ
صبا
صفحه اصلی پیام‌رسان پارسی بلاگ پست الکترونیک درباره اوقات شرعی

95/4/3
5:41 ع

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی (M.A)

گرایش: بالینی

موضوع:

رابطه بین هوش هیجانی، معنوی و اجتماعی با بهزیستی روانشناختی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس

استاد راهنما:

دکترمهین عسکری

استاد مشاور:

دکتر عبدالوهاب سماوی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده—————————- 1

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1- مقدمه—————————– 2

1-2-بیان مسأله—————————– 2

1-3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق—————————– 4

1-4-اهداف تحقیق—————————– 4

1-4-1-هدف کلی —————————- 4

1-4-2-اهداف اختصاصی —————————- 4

1-5-فرضیه ‏های تحقیق—————————- 5

1-6-سؤالات تحقیق—————————-5

1-7-تعریف نظری تحقیق—————————- 6

1-7-1-بهزیستی روانشناختی—————————– 6

1-7-2-هوش هیجانی—————————– 12

1-7-3-هوش معنوی—————————– 23

1-7-4-هوش اجتماعی—————————– 32

فصل دوم : پیشینه ی تحقیق

2-1-مقدمه—————————– 38

2-2-مروری بر تحقیقات انجام شده—————————- 38

2-2-1-: پیشینه تحقیقات داخلی—————————– 38

2-2-2-:پیشینه تحقیقات خارجی—————————– 40

فصل سوم : روش تحقیق

3-1-: روش تحقیق—————————– 46

3-2-جامعه آماری و نمونه آماری—————————–46

3-3-روش گردآوری اطلاعات—————————— 47

3-4-پایایی و روایی آزمون—————————– 47

3-5-جامعه آماری—————————– 48

3-6-روش تجزیه و تحلیل داده ها 49—————————-

فصل چهارم : یافته های تحقیق

4-1-مقدمه—————————– 50

4-2-یافته های توصیفی—————————– 50

4-2-1- مشخصات جمعیت شناختی—————————– 50

4-3- نتایج—————————-54

فصل پنجم : نتیجه گیری

5-1- مقدمه—————————– 60

5-2-بحث و نتیجه گیری—————————– 60

5-2-1-بحث—————————— 60

5-2-2-نتیجه گیری—————————– 61

5-3-محدودیت های پژوهش—————————— 62

5-4-پیشنهادات—————————— 63

5-4-1 پیشنهادات کاربردی—————————– 63

5-4-2-پیشنهادات پژوهشی—————————– 64

5-5-منابع—————————– 65

5-6-پیوست ها—————————-70

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف شناسایی رابطه هوش هیجانی ، هوش معنوی و هوش اجتماعی با بهزیستی روانشناختی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بندر عباس می باشد. شیوه انجام پژوهش توصیفی (همبستگی ) بود. برآورد حجم نمونه 372 نفر و روش نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام گردید. برای گردآوری داده های بهزیستی روانشناختی (متغیر ملاک) از پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف[1](1989). و داده های هوش هیجانی از پرسشنامه هوش هیجانی بار-ان[2] (1998).و پرسشنامه هوش معنوی 29 عبارتی و پرسشنامه هوش اجتماعی 45 عبارتی تت[3](2008). استفاده شد. داده های گردآوری شده با استفاده از روش های آماری ضرب همبستگی و رگرسیون چند گانه تحلیل شد. نتایج نشان داد که رابطه معناداری بین هوش هیجانی و بهزیستی روانشناختی وجود دارد . همچنین نتایج تحلیل داده ها نشان داد که بین هوش اجتماعی و بهزیستی روانشناختی رابطه معناداری وجود دارد . اما در نتایج تحلیل داده ها در رابطه هوش معنوی با بهزیستی روانشناختی نتیجه معناداری مشاهده نشد. اما بین متغیرهای پیش بین هوش هیجانی ، بیشترین پیش بینی و هوش معنوی کمترین پیش بینی را در رابطه با بهزیستی روانشناختی داشت.

فصل اول: طرح تحقیق

1-1- مقدمه

در بیان مساله به جهت توصیف و توجیه موضوع پژوهش در ابتدا به بیان توضیحاتی در مورد متغیر ملاک پرداخته شده است. همچنین توضیحاتی در مورد اهمیت هوش و مطرح شدن سازه های جدید هوش در سالهای اخیر اشاره شده .همچنین در بیان مساله ، رابطه متغیر ملاک با متغیر های پیش بین  به چالش می کشد و کسانی که تاکنون در این رابطه تحقیق کرده اند و در جامعه ما نیز چگونه به صورت مساله در آمده است و چرا این روش انتخاب شده ، پرداخته شده است.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنیدترجمه از وردپرس به پارسی بلاگ توسط تیم پارسی بلاگ