بعضی لینک ها اشتباه است     

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

           

روتنشناسی - سایت دانلود پایان نامه با فرمت ورد word
سفارش تبلیغ
صبا
صفحه اصلی پیام‌رسان پارسی بلاگ پست الکترونیک درباره اوقات شرعی

95/4/3
5:51 ع

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

پایان نامه تحصیلی جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته روان شناسی عمومی

عنوان:

تعیین سهم تاب آوری، شدت و مدت درد درکیفیت زندگی بیماران مبتلا به درد مزمن

استاد راهنما:

سرکار خانم دکتر هایده صابری

استاتید مشاور:

جناب آقای دکترعباس حق پرست

جناب آقای دکتر جمال شمس

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده

فصل اول : کلیات پژوهش

مقدمه …………………………………………………………………………………………….2

بیان مسئله …………………………………………………………………………………….4

اهمیت وضرورت پژوهش ………………………………………………………………………7

اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………….8

فرضیه های پژوهش ………………………………………………………………………………9

تعاریف متغیرها ……………………………………………………………………………………..9

تعاریف نظری ……………………………………………………………………………………..9

تعاریف عملیاتی……………………………………………………………………………..10

فصل دوم : مروری برادبیات و پیشینه پژوهش

کیفیت زندگی ……………………………………………………………………………….. 12

تاریخچه کیفیت زندگی …………………………………………………………………….12

تعریف کیفیت زندگی ………………………………………………………………………..15

ویژگیهای کیفیت زندگی ………………………………………………………………… 21

کیفیت زندگی مربوط به سلامت ………………………………………………….. 22

اندازه گیری کیفیت زندگی ……………………………………………………………..21

ابزارهای اندازه گیری کیفیت زندگی …………………………………………………. 27

تاب آوری …………………………………………………………………………………. 28

تاریخچه تاب آوری ……………………………………………………………………….. 29

تعریف تاب آوری ………………………………………………………………………….. 32

ضرورت تاب آوری …………………………………………………………………………….33

نشانه های تاب آوری ……………………………………………………………… 35

خصوصیات تاب آوری ………………………………………………………………….. 37

ویژگیهای افراد تاب آور …………………………………………………………………….39

تاب آوری روانشناختی …………………………………………………………………41

درد …………………………………………………………………………………….42

تعریف درد …………………………………………………………………………….. 42

تاثیر درد بر کیفیت زندگی ……………………………………………………………. 46

مروری بر مطالعات پیشین ……………………………………………………………..49

فصل سوم : روش پژوهش

روش تحقیق ……………………………………………………………………………. 56

جامعه آماری …………………………………………………………………………… 56

نمونه آماری و روش نمونه گیری ……………………………………………………… 57

روش جمع آوری داده ها ………………………………………………………………… 57

توصیف ابزارها ………………………………………………………………………… 58

پرسشنامه تاب آوری ………………………………………………………….. 58

روایی و اعتبار ………………………………………………………………………… 58

پرسشنامه کیفیت زندگی ……………………………………………………………. 58

روایی و اعتبار ………………………………………………………………………. 59

روش تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………… 59

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه ………………………………………………………………………………… 61

تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها ………………………………………………… 61

تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها …………………………………………….. 72

تحلیل رگرسیون ……………………………………………………………………… 77

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

مقدمه ……………………………………………………………………………. 88

بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………….. 94

محدودیت …………………………………………………………………………… 96

پیشنهادات ………………………………………………………………………. 97

پیشنهادات پژوهشی ……………………………………………………………….. 97

پیشنهادات کاربردی ………………………………………………………………. 98

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف تعیین سهم تاب آوری، شدت درد و مدت درد بر کیفیت زندگی مبتلایان به درد مزمن انجام گرفت. این تحقیق از نوع همبستگی بوده و به صورت میدانی و مقطعی انجام شد. جامعه مورد پژوهش را کلیه بیماران مراجعه کننده به مراکز درد در بیمارستان های شهر تهران درسال 1390 تشکیل داده اند، که تعداد 300 نفر از این بیماران به عنوان نمونه به روش تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. برای اندازه گیری سطح تاب آوری  نمونه ها از پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون و برای اندازه گیری شدت درد از مقیاس 0 تا 10 استفاده شد، همچنین مدت درد بیماران نیز از آنها پرسیده شد. داده های جمع آوری شده از بیماران بوسیله شاخص های آمار توصیفی، همبستگی و رگرسیون برای بخش استنباطی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت، نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که تاب آوری و شدت درد در سطح معناداری کیفیت زندگی بیماران را پیش بینی میکند، اما مدت درد در هیچ سطحی نتوانست کیفیت زندگی و ابعاد جسمانی، روانی، اجتماعی و محیطی را در این افراد پیش بینی کند، از طرفی شدت درد رابطه معناداری با ابعاد اجتماعی و محیطی کیفیت زندگی نداشت .نتایج این پژوهش نشان که تاب آوری و شدت درد در مقایسه با مدت درد نقش مهمتری در پیش بینی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به درد مزمن دارند.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید


95/4/3
5:51 ع

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

پایان نامه تحصیلی جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته روان شناسی عمومی

عنوان:

تعیین سهم تاب آوری، شدت و مدت درد درکیفیت زندگی بیماران مبتلا به درد مزمن

استاد راهنما:

سرکار خانم دکتر هایده صابری

استاتید مشاور:

جناب آقای دکترعباس حق پرست

جناب آقای دکتر جمال شمس

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده

فصل اول : کلیات پژوهش

مقدمه …………………………………………………………………………………………….2

بیان مسئله …………………………………………………………………………………….4

اهمیت وضرورت پژوهش ………………………………………………………………………7

اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………….8

فرضیه های پژوهش ………………………………………………………………………………9

تعاریف متغیرها ……………………………………………………………………………………..9

تعاریف نظری ……………………………………………………………………………………..9

تعاریف عملیاتی……………………………………………………………………………..10

فصل دوم : مروری برادبیات و پیشینه پژوهش

کیفیت زندگی ……………………………………………………………………………….. 12

تاریخچه کیفیت زندگی …………………………………………………………………….12

تعریف کیفیت زندگی ………………………………………………………………………..15

ویژگیهای کیفیت زندگی ………………………………………………………………… 21

کیفیت زندگی مربوط به سلامت ………………………………………………….. 22

اندازه گیری کیفیت زندگی ……………………………………………………………..21

ابزارهای اندازه گیری کیفیت زندگی …………………………………………………. 27

تاب آوری …………………………………………………………………………………. 28

تاریخچه تاب آوری ……………………………………………………………………….. 29

تعریف تاب آوری ………………………………………………………………………….. 32

ضرورت تاب آوری …………………………………………………………………………….33

نشانه های تاب آوری ……………………………………………………………… 35

خصوصیات تاب آوری ………………………………………………………………….. 37

ویژگیهای افراد تاب آور …………………………………………………………………….39

تاب آوری روانشناختی …………………………………………………………………41

درد …………………………………………………………………………………….42

تعریف درد …………………………………………………………………………….. 42

تاثیر درد بر کیفیت زندگی ……………………………………………………………. 46

مروری بر مطالعات پیشین ……………………………………………………………..49

فصل سوم : روش پژوهش

روش تحقیق ……………………………………………………………………………. 56

جامعه آماری …………………………………………………………………………… 56

نمونه آماری و روش نمونه گیری ……………………………………………………… 57

روش جمع آوری داده ها ………………………………………………………………… 57

توصیف ابزارها ………………………………………………………………………… 58

پرسشنامه تاب آوری ………………………………………………………….. 58

روایی و اعتبار ………………………………………………………………………… 58

پرسشنامه کیفیت زندگی ……………………………………………………………. 58

روایی و اعتبار ………………………………………………………………………. 59

روش تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………… 59

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه ………………………………………………………………………………… 61

تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها ………………………………………………… 61

تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها …………………………………………….. 72

تحلیل رگرسیون ……………………………………………………………………… 77

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

مقدمه ……………………………………………………………………………. 88

بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………….. 94

محدودیت …………………………………………………………………………… 96

پیشنهادات ………………………………………………………………………. 97

پیشنهادات پژوهشی ……………………………………………………………….. 97

پیشنهادات کاربردی ………………………………………………………………. 98

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف تعیین سهم تاب آوری، شدت درد و مدت درد بر کیفیت زندگی مبتلایان به درد مزمن انجام گرفت. این تحقیق از نوع همبستگی بوده و به صورت میدانی و مقطعی انجام شد. جامعه مورد پژوهش را کلیه بیماران مراجعه کننده به مراکز درد در بیمارستان های شهر تهران درسال 1390 تشکیل داده اند، که تعداد 300 نفر از این بیماران به عنوان نمونه به روش تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. برای اندازه گیری سطح تاب آوری  نمونه ها از پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون و برای اندازه گیری شدت درد از مقیاس 0 تا 10 استفاده شد، همچنین مدت درد بیماران نیز از آنها پرسیده شد. داده های جمع آوری شده از بیماران بوسیله شاخص های آمار توصیفی، همبستگی و رگرسیون برای بخش استنباطی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت، نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که تاب آوری و شدت درد در سطح معناداری کیفیت زندگی بیماران را پیش بینی میکند، اما مدت درد در هیچ سطحی نتوانست کیفیت زندگی و ابعاد جسمانی، روانی، اجتماعی و محیطی را در این افراد پیش بینی کند، از طرفی شدت درد رابطه معناداری با ابعاد اجتماعی و محیطی کیفیت زندگی نداشت .نتایج این پژوهش نشان که تاب آوری و شدت درد در مقایسه با مدت درد نقش مهمتری در پیش بینی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به درد مزمن دارند.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنیدترجمه از وردپرس به پارسی بلاگ توسط تیم پارسی بلاگ