بعضی لینک ها اشتباه است     

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

           

روانشناسی - سایت دانلود پایان نامه با فرمت ورد word
سفارش تبلیغ
صبا
صفحه اصلی پیام‌رسان پارسی بلاگ پست الکترونیک درباره اوقات شرعی
طول ناحیه در قالب بزرگتر از حد مجاز

95/4/4
12:59 ص

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی(MA)

عنوان:

اثر آموزش توانمندسازی روانشناختی بر خلاقیت هیجانی و خلاقیت شناختی دانش آموزان دختر پایه سوم دوره اول دبیرستان شهر ایوان

استاد راهنما:

دکتر حسن اسد زاده

استاد مشاور:

دکتر اسماعیل سعدی پور(بیابانگرد)

استاد داور:

دکتر صغری ابراهیمی قوام

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش توانمندسازی روانشناختی بر خلاقیت شناختی و خلاقیت هیجانی دانش آموزان می­باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه­ی دانش آموزان دختر سال سوم دوره اول دبیرستان که در سال تحصیلی 93-92در شهر ایوان مشغول به تحصیل بودند، تشکیل می داد. پس از اجرای پیش آزمون، تعداد 30 نفر از دانش آموزانی که در هر دو پرسشنامه نمره ی پایین کسب کردند، به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی (15نفر) و کنترل (15نفر) قرار گرفتند. ابزارهای استفاده شده در این پژوهش آزمون خلاقیت شناختی عابدی و پرسشنامه خلاقیت هیجانی آوریل بود. جلسات آموزشی توانمندسازی روانشناختی به مدت 8 جلسه 60 دقیقه ای روی گروه آزمایش اجرا گردید، ولی بر گروه کنترل مداخله ای اعمال نشد. بعد از اتمام جلسات آموزشی، بلافاصله پس آزمون از هر دو گروه به عمل آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده از تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج تحلیل داده ها در دو مرحله اجرای آزمون در دو گروه آزمایش و کنترل اثربخشی آموزش توانمندسازی روانشناختی بر خلاقیت شناختی و خلاقیت هیجانی را با 99/0اطمینان تأیید کرد.

واژگان کلیدی:توانمندسازی روانشناختی، خلاقیت شناختی، خلاقیت هیجانی.

فهرست مطالب

عنوان            صفحه                   

1-1-مقدمه. 2فصل اول: کلیات پژوهش

2-1-بیان مسئله. 5

3-1-اهمیت و ضرورت پژوهش…. 8

4-1-اهداف پژوهش…. 10

1-4-1-هدف کلی.. 10

2-4-1-اهداف جزئی.. 11

5-1-فرضیه های پژوهش…. 11

1-5-1-فرضیه اصلی.. 11

2-5-1-فرضیه های فرعی.. 11

6-1-تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم.. 11

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش

1-2-خلاقیت15

1-1-2-تعاریف خلاقیت… 15

2-1-2-عوامل مؤثر بر خلاقیت… 16

3-1-2-نظریه های روانشناختی خلاقیت… 16

نظریه تداعی گرایی و رفتارگرایی.. 16

نظریه شناخت گرایی.. 17

نظریه گشتالت… 18

رویکرد روانکاوی.. 18

رویکرد انسان گرایان. 19

رویکرد رشدی.. 19

رویکرد نوروپسیکولوژی.. 20

رویکرد مرحله ای و مؤلفه ای.. 20

رویکرد فرهنگ نگر. 21

رویکرد بوم شناسی.. 22

رویکرد تکاملی.. 22

رویکرد سیستم ها 23

رویکرد روان سنجی.. 24

2-2-خلاقیت شناختی.. 25

1-2-2-ابعاد خلاقیت شناختی.. 25

2-2-2-مراحل خلاقیت شناختی.. 26

3-2-خلاقیت هیجانی.. 28

1-3-2-مؤلفه های خلاقیت هیجانی.. 29

2-3-2-ویژگی‌هایی از افراد خلاق هیجانی.. 31

4-2-توانمندسازی روانشناختی.. 32

1-4-2-ابعاد توانمندسازی روانشناختی.. 32

2-4-2- ویژگی های افراد توانمند. 36

3-4-2-مدل شناختی توماس و ولتهوس درباره ی توانمند سازی روانشناختی.. 37

5-2- نتیجه گیری.. 40

6-2-پژوهش های انجام شده. 42

1-6-2-پژوهش های انجام شده داخلی.. 42

2-6-2-پژوهش های انجام شده خارجی.. 44

فصل سوم: روش پژوهش

1-3- طرح پژوهش…. 47

2-3- جامعه آماری.. 47

3-3- روش نمونه گیری و تعداد نمونه. 47

4-3- ابزارهای پژوهش…. 47

1-4-3- پرسشنامه خلاقیت شناختی.. 47

2-4-3-  پرسشنامه خلاقیت هیجانی.. 49

5-3- ملاک ورود و خروج از پژوهش…. 50

6-3- روش پژوهش و شیوه ی اجرای آن. 50

1-6-3- ساختار جلسات… 51

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

1-4-یافته های توصیفی: 53

2-4-یافته های استنباطی پژوهش…. 57

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

1-5-بحث و نتیجه گیری.. 64

2-5-محدودیت های پژوهش…. 69

3-5-پیشنهاد های پژوهش…. 69

1-3-5-پیشنهاد های پژوهشی.. 69

2-3-5-پیشنهاد های کاربردی.. 69

منابع فارسی.. 71

    منابع لاتین..74

ضمائم و پیوست ها

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید


95/4/4
12:53 ص

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته آموزش و پرورش پیش دبستان

عنوان

بررسی عناصر زیبایی شناختی در طراحی فضای آموزشی مراکز پیش از دبستان بر اساس دستورالعمل سازمان بهزیستی کشور و تطبیق با استانداردهای موجود

استاد راهنما: سرکار خانم دکتر فرخنده مفیدی

استاد مشاور: آقای دکتر جمال الدین کولایی نژاد

استاد داور: سرکار خانم دکتر فیاض

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی عناصر زیبایی شناختی در طراحی فضای آموزشی مراکز پیش از دبستان بر اساس دستورالعمل سازمان بهزیستی کشور و تطبیق با استانداردهای موجود است.طراحی فضای آموزشی، به منظور ایجاد علاقه و ایجاد فرصت‌های لازم برای کودکان در انجام فعالیت‌های اجتماعی  و آشنایی با محیط زیست از اهمیت بسزایی برخوردار است.

روش تحقیق این پژوهش، روش توصیفی است. برای جمع آوری اطلاعات از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد که از 68 مهدکودک واقع در منطقه 5 تهران، 20 مهدکودک به صورت تصادفی انتخاب شدند. همچنین برای گردآوری اطلاعات از پرسش نامه محقق ساخته و چک لیست استفاده شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد بین عناصر زیبایی شناختی در مراکز پیش از دبستان و استانداردهای سازمان بهزیستی مطابقتی وجود ندارد و کاربرد عناصر زیبایی شناختی در طراحی فضای آموزشی مراکز پیش از دبستان در سطح ضعیفی قرار دارد. لذا برای رسیدن به استاندارد های سازمان بهزیستی نیاز به اصلاح و تغییر اساسی در این مراکز است.

کلید واژه: عناصر زیبایی شناختی. فضای آموزشی. مراکز پیش از دبستان.

فهرست مطالب

عنوان                      صفحه

فصل اول  کلیات پژوهش… 1

م54

 

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید


95/4/4
12:47 ص

دانشگاه علامه طباطبایی 

پایان نامه تحصیلی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی(M.A)

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

عنوان:

بررسی رابطه بین سبک های شناختی  (نوگریز یا پذیرنده- نو گرا یا پژوهنده)  با تأخیر رضامندی  و اهمال کاری  تحصیلی  دانش آموزان  پسر مقطع  متوسطه شهرستان آبدانان

 استاد راهنما:

جناب آقای دکتر حسن اسدزاده

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر اسماعیل سعدی‏پور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین سبک های شناختی(نوگریز یا پذیرنده- نو گرا یا پژوهنده) با تأخیر رضامندی و اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه در سال93-92 صورت گرفته و متغیر پیش بین آن، سبک های شناختی و متغیر ملاک آن، تأخیر رضامندی و اهمال کاری  تحصیلی می‌باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی (همبستگی) از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر در برگیرنده کلیه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 1393-1392 در دبیرستانهای دولتی شهر آبدانان بود. با توجه به جدول مورگان  نمونه مورد مطالعه در این پژوهش 270 دانش آموز بود که به صورت نمونه گیری انتخاب شدند.ابزاهای پژوهش حاضر عبارتند از: پرسشنامه سبک شناختی « KAI» (کرتون 1967)، پرسشنامه‏ی اهمال کاری تحصیلی(تاکمن، 1991) و تأخیر رضامندی تحصیلی (عنبری و همکاران ، 1392). سپس داده های جمع آوری شده را با استفاده از روش های آماری ضریب همبستگی،رگرسیون و تحلیل واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.نتایج پژوهش نشان داد همزمان با افزایش سبک شناختی نوگریز یا پذیرنده ونوگرا یا پژوهنده،تأخیر رضامندی و اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان نیز افزایش می یابد و برعکس.

کلمات کلیدی: سبک های شناختی”نوگریز یا پذیرنده نو گرا یا پژوهنده”، تأخیر رضامندی تحصیلی، اهمال کاری تحصیلی.

فهرست مطالب

عنوان               صفحه

فصل اول : کلیات پژوهش

1-1مقدمه. 12

1-2بیان مسئله. 14

1-3اهداف پژوهش : 17

1-4سوالات پژوهش….. 18

1-5فرضیه های پژوهش : 19

1-6اهمیت و ضرورت پژوهش : 20

1-7تعریف  نظری  و عملی مفاهیم : 21

فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1تعریف یادگیری24

2-1-1تعریف سبک…. 26

2-1-2تعریف سبک شناختی27

2-1-3سبک های یادگیری از نظر کلب: 27

2-1-3-1سبک یادگیری واگرا 28

2-1-3-2سبک یادگیری جذب کننده 28

2-1-3-3سبک یادگیری همگرا 29

2-1-3-4سبک یادگیری انطباق یابنده 29

2-1-4-انواع سبکهای شناختی30

2-1-4-1مقاومت در برابر انعطاف پذیری30

2-1-4-2متعارف بودن در برابر فردیت…. 30

2-1-4-3سبک های مفهوم سازی30

2-1-4-4سبک های بخش بخش سازی30

2-1-4-5واگرایی در مقابل همگرایی31

2-1-4-6جذب کننده در برابر انطباق یابنده 31

2-1-4-7پردازش کننده کلامی در برابر دیداری31

2-1-4-8سبک شناختی تکانشی در مقابل تاملی31

2-1-4-9سبکهای پیچیدگی شناختی در برابر سادگی شناختی32

2-1-4-10سبکهای شناختی وابسته به زمینه و مستقل از زمینه. 32

2-2تعریف اهمال کاری34

2-2-1انواع اهمال کاران و مراتب آن.. 36

2-2-2ویژگی های اهمال کار : 37

2-2-3آثار اهمال کاری : 37

2-2-4پیامدهای  اهمال کاری : 38

2-2-5بررسی علل اساسی اهمال کاری38

2-2-6آسیب های اهمال کاری مربوط به محیط39

2-2-7درمان اهمال کاری43

2-3تعریف رضامندی45

2-4پیشینه داخلی و خارجی پژوهش….. 47

فصل سوم: روش تحقیق

3-2.روش تحقیق.. 53

3-3.قلمرو تحقیق: 54

3-3-1.قلمرو زمانی : 54

3-3-2.قلمرو مکانی: 54

3-3-3.قلمرو موضوعی: 54

3-4. جامعه آماری و نمونه آماری و روش نمونه گیری: 54

3-5.روشهای جمع آوری داده ها: 55

3-6.روش تجزیه و تحلیل داده ها: 57

3-7

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید


95/4/4
12:44 ص

دانشگاه علامه طباطبایی

 دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

گروه روانشناسی  (نیمه حضوری)

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی

 مقایسه ویژگیهای شخصیتی  والدین کودکان دارای اختلال نافرمانی مقابله ای ، اختلال سلوک و عادی در شهر اصفهان

استاد راهنما :

دکتراحمد برجعلی

 استاد مشاور :

دکترفرامرز سهرابی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

        پژوهش حاضر با هدف مطالعه و بررسی مقایسه ای ویژگی های شخصیتی والدین کودکان دارای اختلال نافرمانی مقابله ای، سلوک و عادی شهر اصفهان، طراحی و اجرا شد.

        روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع علّی- مقایسه ای بود. جامعه آماری آن را کلیه والدین دانش آموزان پسر دارای اختلال نافرمانی مقابله ای، سلوک و عادی در حال تحصیل در مدارس ابتدایی شهراصفهان، تشکیل می دهند. نمونه گیری بدین صورت انجام شدکه تعداد 24 نفر از والدین دانش آموزان عادی و 25 نفر از والدین دانش آموزان دارای اختلال نافرمانی مقابله ای به شیوه تصادفی خوشه ای واستناد به مصاحبه تشخیصی برمبنای  ملاک هایDSM-IV-TR   و پرسشنامه علاِیم مرضی کودکان CSI-4)) (فرم والد و معلم)، انتخاب شدند. تعداد24 نفر نیز از والدین کودکان دارای اختلال سلوک ارجاع شده به مرکز مشاوره آموزش وپرورش، به شیوه تصادفی انتخاب شدند. ابزار تحقیق عبارت بود از:1-  پرسشنامه علاِیم مرضی کودکان CSI-4)) 2- پرسشنامه شخصیتی چند عاملی نئو ( NEO-FFI) که توسط سه گروه والدین تکمیل شد. در نهایت داده های بدست آمده با استفاده از، شاخصهای توصیفی وآزمون تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا )، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

        نتایج تحقیق نشان دادکه میانگین نمرات والدین در خرده مقیاسهای روان رنجوری (45/64)و
برون گرای( 20/41 )در گروه های دارای اختلال نافرمانی مقابله ای وسلوک از گروه عادی بیشتر بود در حالی که میانگین نمرات والدین درخرده مقیاسهای توافقی بودن ( 66/38 )و وظیفه شناسی
( 91/42 )درگروه عادی از گروه های دارای  اختلال نافرمانی مقابله ای وسلوک بیشتر بود.

      یافته ها نشان می دهدکه والدین کودکان دارای اختلال نافرمانی مقابله ای واختلال سلوک، روان رنجورترو برونگرا تراز والدین کودکان عادی هستند و والدین کودکان عادی توافقی تر و وظیفه شناس تر از والدین کودکان دارای اختلال نافرمانی مقابله ای می باشند.

 واژه های کلیدی: ویژگیهای شخصیتی، اختلال نافرمانی مقابله ای، اختلال سلوک، والدین.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                             صفحه

فصل اول:کلیات پژوهش……………………………………………………………………………….. 1

1-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………… 2

2-1 بیان مسأله …………………………………………………………………………………………… 3

3-1 اهمیت و ضرورت پژوهش …………………………………………………………………….. 6

4-1 هدف پژوهش ………………………………………………………………………………………. 8

5-1 فرضیه پژوهش …………………………………………………………………………………….. 8

6-1 تعریف مفاهیم و اصطلاحات  ………………………………………………………………….. 9

1-6-1 تعاریف نظری …………………………………………………………………………….. 9

2-6-1 تعاریف عملیاتی ………………………………………………………………………….. 9

فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیق ………………………………………………….. 11

1- 2مقدمه …………………………………………………………………………………………………. 12

2-2 بخش اول: شخصیت ……………………………………………………………………………… 13

1-2-2 رویکردهای روانشناسی رشد شخصیت ………………………………………………… 14

1-1-2-2  دیدگاه آلپورت ……………………………………………………………………. 14

2-1-2-2 دیدگاه فروید ……………………………………………………………………….. 16

3-1-2-2دیدگاه اریک فروم  …………………………………………………………………. 17

4-1-2-2 دیدگاه اریک اریکسون ……………………………………………………………. 18

5-1-2-2  دیدگاه بندورا ………………………………………………………………………. 20

6-1-2-2 دیدگاه کاستا ومک کرا ……………………………………………………………. 21

2-2-2 ابعاد پنج عاملی شخصیتی نئو …………………………………………………………….. 22

3-2-2 شخصیت و رفتار  ………………………………………………………………………….. 24

1-3-2- 1 تأثیر شخصیت بر رفتار …………………………………………………………. 24

2-3-2-2 رابطه ویژگی های شخصیتی  والدین با اختلالات رفتاری درکودکان  ….. 27

3-2 بخش دوم : اختلالات رفتاری  …………………………………………………………………. 32

1-1-3-2 تعریف وتوصیف ……………………………………………………………………

321-3-2 اختلال نافرمانی مقابله ای ………………………………………………………………. 32

2-1-3-2 همه گیر شناسی …………………………………………………………………….. 33

3-1-3-2 تشخیص افتراقی  ………………………………………………………………….. 33

4-1-3-2  اختلالات همراه  …………………………………………………………………… 34

5-1-3-2 پیش آگهی …………………………………………………………………………… 34

6-1-2-2  علل و عوامل زیستی  ……………………………………………………………. 35

2-3-2 اختلال سلوک  …………………………………………………………………………………. 35

1-2-3-2  تعریف و توصیف ………………………………………………………………… 36

2-2-3-2 همه گیر شناسی …………………………………………………………………….. 36

3-2-3-2 تشخیص افتراقی …………………………………………………………………… 36

4-2-3-2 مسیر های تکاملی اختلال سلوک  ………………………………………………. 37

1-4-2-3-2 مسیر اختلال سلوک با شروع در کودکی  …………………………………. 37

2-4-2-3-2 مسیر اختلال سلوک با شروع در نوجوانی   …………………………. 38

3-4-2-3-2 مسیراختلال سلوک با شروع تأخیری  ………………………………… 38

5-2-3-2 ضوابط تشخیص اختلال سلوک بر اساس DSM-IV-TR …………………. 39

6-2-3-2 پیش آگهی  ………………………………………………………………………….. 40

7-2-3-2  علل و عوامل زیستی  ……………………………………………………………. 40

3-3-2 سبب شناسی اختلالات نافرمانی مقابله ای ( ODD) و سلوک ( CD)  …………… 40

1-3-3-2 نقش مادر  …………………………………………………………………………… 42

2-3-3-2 نقش پدر  ……………………………………………………………………………. 43

3-3-3-2 تأثیرویژگیهای شخصیتی وروانی والدین براختلالات نافرمانی مقابله ای وسلوک فرزندان     45

4-3-3-2 تعامل والد – کودک  ……………………………………………………………… 47

5-3-3-2 تأثیر شیوه های فرزند پروری  …………………………………………………… 49

1-5-3-3-2 سبک فرزند پروری مستبدانه  …………………………………………… 50

2-5-3-3-2 سبک فرزند پروری سهل گیر  …………………………………………. 51

3-5-3-3-2 سبک فرزند پروری مقتدرانه ……………………………………………. 51

1-4-2 تحقیقات خارجی  ……………………………………………………………………..

534-2 بخش سوم: پیشینه تحقیق  ………………………………………………………………………. 53

2-4-2 تحقیقات داخلی ……………………………………………………………………….. 56

فصل سوم:روش تحقیق………………………………………………………………………………… 58

1-3 مقدمه ………………………………………………………………………………………………… 59

2-3 روش پژوهش  …………………………………………………………………………………….. 59

3-3 جامعه پژوهشی  …………………………………………………………………………………… 59

4-3نمونه پژوهش………………………………………………………………………………………… 59

5-3 روش نمونه گیری و تعداد نمونه  ……………………………………………………………… 59

6-3 ابزار پژوهش  ………………………………………………………………………………………. 60

1-6-3 پرسشنامه علائم مرضی کودکانCSI-4)) ………………………………………….. 60

2-6-3 پرسشنامه شخصیت پنج عاملی نئو ( NEO-FFI)  …………………………….. 62

7-3 فرایند اجرای تحقیق  …………………………………………………………………………….. 64

8-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………….. 65

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………….. 66

1-4 یافته های توصیفی ………………………………………………………………………………… 67

2-4 یافته های استنباطی ……………………………………………………………………………….. 69

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………………… 74

1-5 مقدمه  ……………………………………………………………………………………………….. 75

2-5 بحث و نتیجه گیری    …………………………………………………………………………… 75

3-5 محدودیت های تحقیق  ………………………………………………………………………….. 79

4-5 پیشنهادها   …………………………………………………………………………………………. 79

1-4-5 پیشنهادهای پژوهشی ……………………………………………………………………. 79

2-4-5  پیشنهادهای کاربردی   …………………………………………………………………. 80

منابع داخلی ………………………………………………………………………………………………. 82

منابع خارجی ……………………………………………………………………………………………… 85

پیوستها…………………………………………………………

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید


95/4/4
12:41 ص

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده پردیس نیمه حضوری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان‌شناسی عمومی

جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد

بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیت و ارزش‌های شخصی

و قضاوت اخلاقی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 استاد راهنما

دکتر فریده حسین ثابت

استاد مشاور

دکتر یحیی مهاجر

استاد داور

دکتر معتمدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین ویژگی‌های شخصیت و ارزش‌های شخصی و قضاوت اخلاقی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود. در این پژوهش از روش همبستگی پیرسون استفاده شد. روش نمونه گیری به شیوه خوشه ای تصادفی بود. فرضیه های پژوهش بر این بود که بین ویژگی‌های شخصیت و ارزش‌های شخصی و همچنین بین شخصیت و قضاوت اخلاقی و همین طور بین ارزش‌های شخصی و قضاوت اخلاقی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان رابطه وجود دارد. داده های به دست آمده با استفاده از همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده از پژوهش در مورد فرضیه اول، مبنی بر وجود رابطه بین ویژگی‌های شخصیت و ارزش‌های شخصی، نشان داد که روان رنجوری با ارزش‌های اقتصادی و زیبایی شناسی رابطه مثبت و با ارزش‌های دانش و مذهبی رابطه منفی دارد. برون گرایی با ارزش اجتماعی رابطه مثبت و با ارزشهای زیبایی شناسی و دانش رابطه منفی دارد. تجربه پذیری با ارزش‌های زیبایی شناسی و دانش و اجتماعی رابطه مثبت و با ارزش‌های اقتصادی و وجهه خانوادگی قدرت رابطه منفی دارد. سازگاری با ارزش اجتماعی رابطه مثبت و با ارزش‌های قدرت و اقتصادی و لذّت جویانه رابطه منفی دارد. مسئولیت پذیری با ارزش‌های اجتماعی و وجهه خانوادگی رابطه مثبت و با ارزش‌های قدرت و لذّت جویانه رابطه منفی وجود دارد. نتایج در مورد فرضیه دوم، مبنی بر وجود رابطه بین ویژگی‌های شخصیت و قضاوت اخلاقی  نشان داد که قضاوت اخلاقی با تجربه پذیری رابطه مثبت و با برون گرایی رابطه منفی دارد. نتایج به دست آمده در مورد فرضیه سوم، مبنی بر وجود رابطه بین ارزش‌های شخصی و قضاوت اخلاقی نشان داد که قضاوت اخلاقی با ارزش لذّت جویانه رابطه مثبت و با ارزش‌های قدرت و مذهبی رابطه منفی دارد.

واژه های کلیدی : ویژگی‌های شخصیت، ارزش‌های شخصی، قضاوت اخلاقی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

چکیده

فصل اول : کلّیات پژوهش

1-1  مقدّمه ……………………………………………………………………….. 1

2-1 بیان مسئله …………………………………………………………………… 2

3-1 اهمّیت و ضرورت پژوهش ……………………………………………….. 2

4-1 اهداف پژوهش ………………………………………………………………. 3

5-1 سؤالات پژوهش ………………………………………………………………….. 3

6-1 فرضیه ها ……………………………………………………………………….. 3

7-1 تعریف متغیّرها ………………………………………………………….. 4

1-7-1 تعاریف مفهومی …………………………………………………. 4

2-7-1 تعاریف عملیاتی …………………………………………………………… 6

فصل 2 : پیشینه پژوهش

1-2 شخصیت …………………………………………………… 9

1-1-2 معنا و مفهوم شخصیت ………………………………………………….. 9

2-1-2 رویکرد صفت ………………………………………………………… 10

1-2-1-2 نظریه بقراط ………………………………………………….. 10

2-2-1-2 نظریه آلپورت …………………………………. 11

3-2-1-2 نظریه کتل …………………………………………………. 11

4-2-1-2 نظریه آیزنک ……………………………………………………. 11

5-2-1-2 مدل پنج عاملی …………………………………………………….. 12

2-2 ارزش‌های شخصی …………………………………………………………………. 14

1-2-2 کلّیات …………………………………………………………………………. 14

2-2-2 ارزش‌های آلپورت، ورنون، لیندزی …………………………………………. 15

3-2-2 نظریه شری و ورما ……………………………………………………. 16

3-2 قضاوت اخلاقی …………………………………………………………….. 17

1-3-2 جنبه شناختی …………………………………………………….. 17

1-1-3-2 نظریه رشد اخلاقی پیاژه ………………………………………………. 17

2-1-3-2 نظریه رشد اخلاقی کولبرگ …………………………………….. 19

1-2-1-3-2 کلیات نظریه کولبرگ ……………………………………… 19

2-2-1-3-2 مراحل نظریه کولبرگ …………………………………………….. 20

1-2-2-1-3-2 سطح 1 : اخلاق پیش قراردادی ……………………………. 20

1-1-2-2-1-3-2 مرحله 1 : جهت گیری اطاعت و تنبیه …………………….. 20

2-1-2-2-1-3-2 مرحله 2 : جهت گیری لذّت گرایانه و خودگرایانه ………………………….. 20

2-2-2-1-3-2 سطح 2: سطح اخلاق قراردادی (10 تا 13 سالگی) ……………………. 21

1-2-2-2-1-3-2 مرحله 3 : جهت گیری پسر خوب – دختر خوب …………………….. 21

2-2-2-2-1-3-2 مرحله 4: اخلاق احترام به قانون گذار و حفظ نظم اجتماعی………………… 21

3-2-2-1-3-2 سطح 3 : اخلاق فوق قراردادی یا اخلاق مستقل (13 سالگی به بعد) …………….. 22

1-3-2-2-1-3-2مرحله 5: اخلاق قراردادهای اجتماعی یا حقوق و منافع فردی و قوانین پذیرفته شده مردمی22

2-3-2-2-1-3-2 مرحله 6 : اصول اخلاقی جهانی …………………………… 22

3-2-1-3-2 ویژگی‌های مراحل رشد اخلاقی از نظر کولبرگ ……………….. 23

4-2-1-3-2 ارزیابی نظریه کولبرگ ……………………………………………………. 24

2-3-2 جنبه عاطفی رشد اخلاقی ………………………………………… 26

1-2-3-2 نظریه روان تحلیلی فروید ………………………………. 27

3-3-2 جنبه رفتاری ………………………………………………………………. 29

1-3-3-2 نظریه یادگیری اجتماعی ………………………………………… 30

2-3-3-2 نظریه هوفمان …………………………………………………… 30

4-2 پژوهش‌های داخلی و خارجی مرتبط با پژوهش ……………………………. 31

1-4-2 پژوهش‌های داخلی ……………………………………………………. 31

2-4-2 پژوهش‌های خارجی …………………………………………. 32

فصل سوم : روش پژوهش

1-3 جامعه آماری ……………………………………………………….. 35

2-3 نمونه و روش نمونه گیری …………………………………………….. 35

3-3 ابزارهای اندازه گیری ………………………………………………… 36

1-3-3 پرسشنامه شخصیت نئو(NEO) ……………………….. 36

2-3-3 آزمون ارزشهای شخصی (PVQ) ……………………………… 37

1-2-3-3 کلیات آزمون ارزش‌های شخصی (PVQ) …………………. 37

2-2-3-3 نمره گذاری PVQ ……………………………………… 38

3-2-3-3 تفسیر نمره های ( (PVQ…………………………… 38

4-2-3-3 اعتبار (PVQ) ………………………………………….. 39

5-2-3-3 پایایی PVQ ………………………………………….. 39

3-3-3 ابزار اندازه گیری قضاوت اخلاقی (DIT)  ………………………….. 40

1-3-3-3 کلّیات آزمون قضاوت اخلاقی (DIT) ……………………………….. 40

2-3-3-3 نمره گذاری آزمون قضاوت اخلاقی (DIT) ……………………….. 41

3-3-3-3 تفسیر آزمون آزمون قضاوت اخلاقی (DIT) ……………………………. 42

4-3-3-3 پایایی آزمون آزمون قضاوت اخلاقی (DIT) …………………….. 42

4-3 روش اجرای پژوهش ……………………………….. 43

5-3 روش پژوهش ………………………………………………………….. 43

6-3 روش تجزیه و تحلیل آماری …………………………… 43

 فصل 4 : یافته های پژوهش

1-4 یافته های توصیفی ……………………………………………. 44

2-4 یافته های استنباطی …………………………………………….. 52

 فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

1-5 خلاصه و جمع بندی …………………………………………………… 63

2-5 محدودیت‌های پژوهش ………………………………………… 73

3-5 پیشنهادهای پژوهشی …………………………………………………… 74

4-5 پیشنهادهای کاربردی …………………………………………………. 74

پیوست ها

پیوست 1 : فرم کوتاه پرسشنامه شخصیت نئو (NEO) ………………….. 76

پیوست 2 : پرسشنامه ارزش‌های شخصی (PVQ) …………………………… 80

پیوست 3 : آزمون مباحث معیّن (DIT) …………………

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنیدترجمه از وردپرس به پارسی بلاگ توسط تیم پارسی بلاگ