بعضی لینک ها اشتباه است     

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

           

خرداد 95 - سایت دانلود پایان نامه با فرمت ورد word
سفارش تبلیغ
صبا
صفحه اصلی پیام‌رسان پارسی بلاگ پست الکترونیک درباره اوقات شرعی
طول ناحیه در قالب بزرگتر از حد مجاز

95/3/31
11:9 ع

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بندرعباس

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی (M. A)

عنوان

مطالعه جامعه شناختی خوانش رمان های جدی و عامه پسند بر مبنای نظریه هوش داستانی در بین خوانندگان شهر بندرعباس

استاد راهنما:

دکتر محمدرضا مریدی

استاد مشاور:

دکتر فرامرز خجسته

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول: کلیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………… 2

1-1 بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………….. 3

1ـ2ـ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ……………………………………………………………………………. 5

1ـ3ـ اهداف تحقیق  …………………………………………………………………………………………………. 7

1ـ4ـ سؤالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………. 7

1ـ5ـ فرضیه‏های تحقیق ……………………………………………………………………………………………… 8

1ـ6ـ تعاریف واژه ها ………………………………………………………………………………………………… 8

1ـ6ـ1ـ خوانش ………………………………………………………………………………………………. 8

1ـ6ـ2ـ رمان جدی ………………………………………………………………………………………….. 8

1ـ6ـ3ـ رمان عامه پسند ……………………………………………………………………………………. 9

1ـ6ـ4ـ هوش داستانی ……………………………………………………………………………………… 9

فصل دوم: ادبیات نظری، چارچوب نظری و پیشینه پژوهش ……………………………………………….. 10

2-1- ادبیات نظری …………………………………………………………………………………………………. 11

2-1-1 بخش اول: قلمرو جامعه شناسی ادبیات  ……………………………………………………… 12

2-1-1-1 سنت پوزیتیویستی تجربه گرایی ……………………………………………………. 12

2-1-1-2 سنت انتقادی دیالکتیکی  …………………………………………………………….. 14

2-1-2 بخش دوم: جامعه­شناسی ادبیات ………………………………………………………………… 15

2-1-2-1 جامعه­شناسی آفرینش ادبی……………………………………………………………. 15

2-1-2-2 جامعه­شناسی تولید و نشر آثار ادبی………………………………………………… 18

2-1-2-3 جامعه­شناسی خواندن …………………………………………………………………. 19

2-1-3 بخش سوم: جامعه شناسی رمان  ……………………………………………………………….. 20

2-1-3-1 تحلیل جامعه­شناختی پیدایش رمان………………………………………………….. 24

2-1-3-2 نظریه های جامعه­شناسی رمان  ……………………………………………………… 27

2-2- چارچوب نظری  ……………………………………………………………………………………………. 37

2-2-1 خوانش خواننده محور  ……………………………………………………………………………. 37

2-2-2 نظریه هوش داستانی  ……………………………………………………………………………… 40

2-3- سوابق و پیشینه پژوهش ……………………………………………………………………………………. 42

2-3-1 تحقیقات داخلی ……………………………………………………………………………………. 42

2-3-2 تحقیقات خارجی  …………………………………………………………………………………. 45

فصل سوم: روش شناسی تحقیق  …………………………………………………………………………………. 46

3ـ1ـ روش پژوهش ………………………………………………………………………………………………… 47

3ـ2ـ جامعه و نمونه پژوهش ……………………………………………………………………………………… 49

3ـ3ـ روش نمونه گیری، حجم نمونه و مشخصات نمونه  ………………………………………………….. 49

3ـ4ـ ابزار و روش گردآوری داده ها …………………………………………………………………………… 50

3ـ5ـ انتقال پذیری (اعتبار) و تاییدپذیری (روایی)……………………………………………………………. 53

3ـ6ـ متغیرهای بررسی شده  ……………………………………………………………………………………… 53

3ـ7ـ روش کدگذاری  ……………………………………………………………………………………………… 54

3ـ8ـ روش تفسیر داده­ها ………………………………………………………………………………………….. 54

فصل چهارم: توصیف ­و تحلیل و بیان یافته­های پژوهش  …………………………………………………… 56

4-1- شرح مصاحبه ها …………………………………………………………………………………………….. 57

4-1-1-گفتگو با خوانندگان رمان های جدی و عامه پسند درباره رمان «سلوک»  ……………… 57

4-1-2- گزارش مصاحبه شماره یک  …………………………………………………………………… 57

4-1-3- گزارش مصاحبه شماره دو ……………………………………………………………………… 74

4-1-4- گفتگو با خوانندگان رمان های جدی و عامه پسند درباره رمان «کفش های …»  …… 86

4-1-5- گزارش مصاحبه شماره سه  ……………………………………………………………………. 86

4-1-6- گزارش مصاحبه شماره چهار ………………………………………………………………….. 96

4-2- مشخصات توصیفی مصاحبه شوندگان …………………………………………………………………. 102

4-2-1 جنسیت  ……………………………………………………………………………………………. 102

4-2-2 سن……………………………………………………………………………………………………. 102

4-2-3 تحصیلات  …………………………………………………………………………………………. 103

4-2-4 وضعیت اشتغال ……………………………………………………………………………………. 103

4-2-5 طبقه اجتماعی  …………………………………………………………………………………….. 103

4-2-6 موضوع رمان مورد مطالعه ………………………………………………………………………. 104

4-2-7 هدف از رمان خواندن  …………………………………………………………………………… 104

4-3- تحلیل مصاحبه ها و گفتگوها  …………………………………………………………………………… 107

4-3-1- جنسیت و خوانش  …………………………………………………………………………….. 107

4-3-2- سن و خوانش ……………………………………………………………………………………. 114

4-3-3- وضعیت اشتغال و خوانش  …………………………………………………………………… 115

4-3-4- طبقه اجتماعی و خوانش  ……………………………………………………………………… 116

4-3-5- تحصیلات و خوانش …………………………………………………………………………… 116

4-3-6- هوش داستانی و خوانش ………………………………………………………………………. 117

4-5- فضای تحلیلی خوانش خواننده…………………………………………………………………………… 128

4-5-1- خوانش تفسیری …………………………………………………………………………………. 129

4-5-2- خوانش تأویلی …………………………………………………………………………………… 130

فصل پنجم: جمع بندی، نتیجه گیری و ارائه راهکارها و پیشنهادات ……………………………………… 133

5-1- جمع بندی و خلاصه روند کار…………………………………………………………………………… 134

5-2- نتیجه گیری از یافته های تحقیق  ……………………………………………………………………….. 134

5-3- راهکارها و پیشنهادهای مبتنی بر تحقیق  ……………………………………………………………… 137

5-4- محدودیت های پژوهش  ………………………………………………………………………………… 139

منابع  …………………………………………………………………………………………………………………… 140

پیوست شماره 1 …………………………………………………………………………………………………….. 144

پیوست شماره 2 …………………………………………………………………………………………………….. 145

چکیده:

مطالعات جامعه شناختی در حوزه ی ادبیات، به رمان بیشتر از سایر انواع ادبی می پردازد. اهمیت این موضوع، بیش از هر چیز به خوانده شدن آن و درک روایت توسط خوانندگان، مربوط می شود. بر اساس نظریه دریافت، گوناگونی در انواع رمان ها باعث پیدایش خوانندگان گوناگون و در نتیجه درک و خوانش های گوناگون می شود. خوانش به عنوان یک توانایی در مفهوم «هوش داستانی» به معنای توانایی فرد در صورت بندی (به قلم در آوردن یا روایت کردن) و دنبال کردن (درک و خواندن) داستان زندگی خود و دیگران است. مطالعه جامعه شناختی خوانش رمان های جدی و عامه پسند بر مبنای نظریه هوش داستانی در بین خوانندگان شهر بندرعباس، به روش کیفی بر مبنای گرند تئوری و با ابزار مصاحبه گروهی متمرکز انجام شده است. در این زمینه دو کتاب «سلوک» و «کفش های غمگین عشق» به عنوان آثار جدی و عامه پسند را به 12 نفر (6مرد و 6زن) از خوانندگان رمان در دو گروه جدی خوان و عامه خوان داده و تاثیر ویژگی های فردی- اجتماعی را بر خوانش بررسی و سپس به تحلیل رابطه میان هوش داستانی و خوانش پرداخته ایم. تجزیه و تحلیل یافته ها نشان دهنده­ 1- تفاوت معنادار در خوانش زنان و مردان. 2- عدم تفاوت در خوانش جدی خوان ها و عامه خوان ها و سه نوع خوانش کارشناسانه، همدلانه و کارشناسانه-همدلانه است که در فضای تحلیلی خوانش های تفسیری، تأویلی و تفسیری-تأویلی شناسایی و متمایز می گردد. ویژگی های فردی – اجتماعی خوانندگان رمان های جدی و عامه پسند بر خوانش آن ها تأثیر دارد و جنسیت بیشترین تفاوت را در خوانش ایجاد می کند که موجب پدید آمدن دو نوع خوانش زنانه و مردانه می شود. سن و تحصیلات نیز بر خوانش اثرگذار هستند اما بین شغل و طبقه اجتماعی با خوانش رابطه معناداری مشاهده نشد. جنسیت بر هوش داستانی افراد نیز اثرگذار است و زنان در توانایی های پیرنگ پردازی و شخصیت پردازی و مردان در روایت پردازی، ژانرپردازی و درون مایه پردازی قوی تر هستند. همچنین تفاوتی میان هوش داستانی خوانندگان رمان های جدی با هوش داستانی خوانندگان رمان عامه پسند وجود نداردو تفاوت های جاافتاده در جامعه، ناشی از کلیشه ها و مرزبندی های فرهنگی است.

کلید واژه­ها: خوانش خواننده، هوش داستانی، رمان جدی، رمان عامه پسند

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.


95/3/31
10:57 ع

دانشگاه الزهرا (س)

دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد 

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته مطالعات زنان (گرایش زن و خانواده)

عنوان

مطالعه­ ی کیفی ابعاد سیطره ­ی جنسیت بر زندگی تبدیل­ خواهان جنسی

استاد راهنما

دکتر افسانه توسلی

استاد مشاور

دکتر شیرین احمدنیا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

واژگان کلیدی: تبدیل­خواهی جنسی، تغییر جنسیت، روش زمینه­ای، سیطره­ی جنسیت

 فصل اول:کلیات تحقیق

1-1مقدمه……………………………………………………………………2

1-2بیان مساله………………………………………………………………………………………..7

1- 3 ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق………………………………………..9

1- 4سوالات تحقیق……………………………………………………………………………….10

1-5 مروری بر تاریخچه­ی تغییر جنسیت……………………………………..11

فصل دوم:مبانی نظری و تجربی پژوهش

2-1 مقدمه………………………………………………………15

2-2تعریف واژگان و مفاهیم کلیدی………………………………………………………..17

2-2-1 جنس و جنسیت……………………………………………………17

2-2-2 هویت جنسی…………………………………………………………..18

2-2-3 هویت جنسیتی……………………………………..……………19

2-2-5 تغییر جنسیت……………………………………………………………..20

2-2-6 تبدیل­خواهان جنسی FtM…………………………………………….21

2-2-8 مبدل­پوشی…………………………………………………………………………..21

2-2-9 مرد زن­نما……………………………………………………………….22

2-2-10 زن مردنما………………………………………………………22

2-2-11 ویریلیسم…………………………………………………………….22

2-3 مروری بر پیشینه­ی پژوهش­ها……………………………………………………..23

2-3-1 پژوهش­های پیشین داخلی……………………………………….23

2-3-2 پژوهشهای پیشین خارجی………………………………41

2-4 رهیافت­های نظری………………………………………………………….…………….52

2-4-2 جامعه­شناسی بدن………………………………………………….54

2-4-3 داغ ننگ: اروینگ گافمن……………………………………………….59

2-4-3-1: چیستی استیگما………………………………………………………………..59

2-4-3-2 کنش متقابل در مواجهه با استیگما …………………………………61

2-4-3-3 استیگما و ومساله­ی وضعیت دوگانه­ی هویت……………………..62

2-4-4 نظریه­ی میدان: پیر بوردیو………………………………………………63

2-4-5 میشل فوکو و جنسیت………………………………………75

2-4-5-1 میشل فوکو: تکنولوژی­های انضباطی و مداخلات پزشکی…………………………………….79

2-5 چارچوب مفهومی……………………………………………………………………85

فصل سوم:روش تحقیق پژوهش

3-1 مقدمه……………………………………………………………….93

3-2  روش انجام پژوهش……………………………………………………………….94

3-2-1  پژوهش کیفی………………………………………………………………………94

3-2-2  تحقیق توصیفی………………………..……………………….95

3-4 شیوه گردآوری اطلاعات (داده­یابی)……………………………….95

3-4-1 تعریف داده در پژوهش کیفی…………………………………….95

3-4-2: شیوه گردآوری داده­ها……………………………………….95

3-5 روش انتخاب مشارکت­کنندگان…………………………………………………….97

3-5-1 نمونه­گیری غیراحتمالی…………………………………….97

3-5-2 نمونه­گیری گلوله برفی…………………………………….97

3-5-3 نمونه­گیری هدفمند………………………………………………………….98

3-5-4 اندازه­ی نمونه………………………………………………….98

3-6  نظریه­ی زمینه­ای…………………………………………………………………101

3-7 واحد تحلیل…………………………………………………………………..103

3-8  تحلیل داده­ها در روش گرندد تئوری……………………………………………103

3-9 گام­های عملی تحلیل در این پژوهش………………………………….105

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.


95/3/31
10:50 ع

عنوان : عواملی که در زبان فارسی موجب خنده دارشدن  جُک ها می شوند

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

تاریخ طنز را شاید بتوان با تاریخ وجود انسان همزمان دانست.در مشاهده ی رفتارروزمره ی خود در می یابیم که طنز بخش مهمی از مکالمات روزمره زندگی ما را به خود مشغول کرده است .  به همین دلیل است که مطالعه ی طنز توجه و علاقه ی محققان را قرن ها است که به خود جلب کرده است.درسال های اخیر مطالعه ی طنز جایگاه مهمی را در زبانشناسی به خود اختصاص داده است . روش تحقیق پژوهش حاضر از نوع تحلیلی – توصیفی است .در این پژوهش یکصد جک فارسی مورد بررسی قرار گرفت .قسمت عمده ی این یکصد جک از سایت های اینترنتی مخصوص جک گرفته شد. بدین ترتیب که پس از مطالعه و بررسی تمام جک های موجود در این سایت ها، آن دسته که در آنها رعایت ادب نشده بود و هم آنهایی که امکان ارائه ی آنها به دلایل مختلف سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی در این پژوهش وجود نداشت ،حذف شدند . در مرحله ی بعد ، جک های که بار طنزآمیز کمی داشتند نیز حذف شدند و از بین جک های باقیمانده آن دسته ای که قومیتی را مورد تمسخر قرارمی دادند ، اسم آن قومیت حذف شد و به جای آن از واژگانی چون “طرف ” استفاده شد. سپس این یکصد جک از منظر نظریه ی عمومی طنز کلامی مورد مطالعه قرارگرفت. نظریه ی عمومی طنز کلامی در سال 1991 توسط راسکین و آتاردو مطرح شده است . بر طبق این نظریه در هر جک شش متغیر وجود دارند که موجب تمایز  جک ها از یکدیگر می شوند . این متغیرها عبارتند از : تقابل انگاره ، مکانیسم منطقی ، موقعیت ، هدف ، شیوه ی روایت و زبان . تمرکز اصلی این پژوهش در پاسخ دادن به این پرسش ها بود که “آیا تمام جک های فارسی را می توان با استفاده نظریه ی عمومی طنز کلامی تحلیل نمود؟” و همچنین ” کدامیک از انواع این شش متغیر در جک های فارسی بیشتر به کاررفته اند؟” نتایج این تحقیق با استفاده از آمار توصیفی نشان داد که عملکرد نظریه ی عمومی طنز کلامی برای بررسی جک های فارسی کاملا مفید و کارآمد بود و همچنین از میان انواع تقابل انگاره ، تقابل باهوش و احمق واز میان انواع مکانیسم منطقی ، مکانیسم قیاس غلط و از میان انواع شیوه ی روایت ، شیوه ی ترکیبی از دیگر انواع پر کاربرد تر بودند .

واژگان کلیدی : طنز ، جک ، نظریه ی عمومی طنز کلامی

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان ____________________________  صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1مقدمه…………………………………………………………………………….2

1-2بیان مساله………………………………………………………………………. 2

1-3اهمیت تحقیق…………………………………………………………………4

1-4 سوالات تحقیق………………………………………………………………..___________________ 5

1-5 فرضیه های تحقیق…………………………………………………………. 5

1-6 تعریف کلیدواژه ها………………………………………………………… 5

1-7 محدودیت های تحقیق…………………………………………………… 6

1-8 جمع بندی……………………………………………………………………. 6

فصل دوم : پیشینه ومبانی نظری تحقیق

2-1 پیشینه ی تاریخی طنز ……………………………………………………. 9

2-1-1 مقدمه……………………………………………………………………….. 9

2-1-2 طنز در یونان بوستان……………………………………………………________________________________ 10

افلاطون…………………………………………………………………………………         10

ارسطو…………………………………………………………………………………..        11

تئوفراستوس…………………………………………………………………………..   12

تراکتتوس………………………………………………………………………………..        12

2-1-3 تاریخچه ی طنز در فلسفه ی لاتین………………………………..  13

سیسرو…………………………………………………………………………………..        13

کوئینتیلیان………………………………………………………………………………       13

هوراس………………………………………………………………………………….         14

دوناتوس………………………………………………………………………………..         14

2-1-4 تاریخچه ی طنز در قرون وسطی……………………………………  14

2-1-5 تاریخچه ی طنز در دوره ی رنسانس………………………………  15

وتره فاوستو…………………………………………………………………………….     15

فرانسیسکو روبرتلوس……………………………………………………………..___________________ 16

مدیوس………………………………………………………………………………… 16

گیرولامو موزیو………………………………………………………………………____________ 16

گیلیو سزار اسکالیگر……………………………………………………………… 17

تریسینو………………………………………………………………………………….       17

لودویک کاستلوترو…………………………………………………………………._____________ 18

برناردو پینو…………………………………………………………………………….______ 19

2-1-6 تاثیرات در اروپا………………………………………………………….._________________________ 19

2-1-7 ایران و مطالعات طنز…………………………………………………….__________________________________ 20

2-1-8نظریات معاصر در باب طنز…………………………………………..    23

نظریه ی ناهمخوانی……………………………………………………………….._______________ 25

نظریه ی برتری جویی…………………………………………………………….._______________________ 26

نظریه ی رهایی………………………………………………………………………____________ 27

2-1-8-1 نظریات معاصر زبانشناسی در باب طنز……………………….    28

2-2 مبانی نظری تحقیق………………………………………………………..____________________________ 38

2-2-1نظریه ی انگاره ی معنایی طنز………………………………………… 40

2-2-2نظریه ی عمومی طنز کلامی……………………………………………  42

2-3 مبانی عملی تحقیق………………………………………………………….._________________________ 49

2-4 جمع بندی………………………………………………………….._____________ 53

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

3-1مقدمه………………………………………………………………………………   55

3-2داده های تحقیق……………………………………………………………….____________________ 55

3-3روش تحقیق…………………………………………………………………….______________ 55

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه……………………………………………………………………………._____ 58

4-2 تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها…………………………………………  58

4-3تجزیه و تحلیل داده ها برپایه ی آمار توصیفی………………………  103

4-3-1میزان فراوانی انواع تقابل انگاره…………………………………….. 103

4-3-2میزان فراوانی انواع مکانیسم منطقی……………………………….. 104

4-3-3میزان فراوانی متغیر هدف…………………………………………….. 105

4-3-4میزان فراوانی مکانیسم شیوه ی روایت…………………………… 106

4-4جمع بندی ……………………………………………………………………. 107

              فصل پنجم : نتیجه گیری

5-1 مقدمه…………………………………………………………………………… 109

5-2 بررسی پرسش ها و محک فرضیه های پژوهش……………………__________________________________ 109

5-3دستاوردهای فرعی پژوهش………………………………………………. 110

5-4 کاربردهای تحقیق………………………………………………………….. 111

5-5 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی…………………………………. 112

فهرست منابع و ماخذ

منابع داخلی…………………………………………………………………………. 114

منابع خارجی……………………………………………………………………….. 115

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها:

نمودار4-1………………………………………………………………………………________ 104

نمودار4-2………………………………………………………………………………______ 105

نمودار4-3………………………………………………………………………………______ 106

نمودار4-4………………………………………………………………………………______ 107

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

1-1مقدمه :

استفاده از طنز ، از دیرباز در میان تمام ملل جهان رایج بوده است. طنز در ادوارمختلف تاریخ بشری،توانسته تبلور افکار ، اندیشه ، احساسات و دغدغه های بشر به گونه ای متفاوت باشد. از میان انواع متفاوت طنز ، جک ها همواره جایگاه خاصی در جوامع گوناگون داشته اند.

حوزه ی طنز یکی ازحوزه هایی است که می توان گفت به تازگی به حوزه های تحقیقاتی زبانشناسی اضافه شده است و زبانشناسان از دیدگاههای مختلف به بررسی این مقوله می پردازند. با وجود گذر سال های نه چندان طولانی از زمان آغاز تحقیقات جدی وتخصصی طنز،پژوهشگران به موفقیت های بسیاری دراین عرصه دست یافته اند و در زمینه های مختلف معنی شناسی، کاربردشناسی،        نشانه شناسی، عصب شناسی زبان، زبان شناسی رایانه ای،زبان شناسی شناختی، آموزش زبان و … درباره ی طنز و زیرمجموعه های متعدد آن، به ارائه ی نظریات بسیاری پرداخته اند.

در ایران نیز هیچ دوره ای از تاریخ ادبی خالی از طنز و طنزپردازنبوده است؛ اما آنچه نویسندگان ما در شناخت و معرفی طنز و طنزپردازی گفته و نوشته اند،سابقه طولانی نداشته وتا کنون تحقیقات محدودی در مورد طنزدر زبان فارسی انجام شده و عمر آن از چهل سال نمی گذرد واین تحقیقات نیز بیشتر به انواع طنز نوشتاری پرداخته اند و پژوهش های انجام شده ، به ویژه در مورد جک های فارسی بسیار محدود می باشند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.


95/3/31
10:32 ع

پایان نامه ارشد حقوق

گرایش: عمومی

موضوع:

ماهیت و مبانی «اصل تکلیف به ارائه دلایل» چیست و شرایط و گستره اِعمال آن در حقوق عمومی تا کجاست

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر بهنیا

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه…………………………………………………………………….. 1

1.   موضوع…………………………………………………………………….. 3

2.اهداف……………………………………………………………………… 5

3.  سؤال ها……………………………………………………………………. 5

4. فرضیه‏ ها …………………………………………………………………….6

5.سوابق و پیشینه مطالعات انجام شده……………………………………………………………………. 6

6. شیوه انجام تحقیق……………………………………………………………………… 8

7. روش و ابزار گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………… 8

8. شرح کلی ساختار تحقیق……………………………………………………………………… 8

9. واژه شناسی……………………………………………………………………… 9

9-1..صلاحیت اختیاری……………………………………………………………………… 9

9-2.تکلیف به ارائه دلایل…………………………………………………………………….. 9

9-3.کارگزاران عمومی……………………………………………………………………… 10

9-4.تصمیم های اداری……………………………………………………………………… 10

9-5.نظارت قضایی……………………………………………………………………… 10

بخش اول: مفهوم، گستره و مبانی تکلیف به ارائه دلایل…………………………………………………………………….. 11

فصل اول: چارچوب مفهومی  تکلیف به ارائه دلایل…………………………………………………………………….. 12

گفتار اول .تاریخچه، تعریف و مفهوم تکلیف به ارائه دلایل…………………………………………………………………….. 12

گفتار دوم . شرایط تحقق تکلیف به ارائه دلایل…………………………………………………………………… 17

1-استثنائات تکلیف ارایه دلیل …………………………………………………………………………………….21

 

گفتار سوم: ماهیت و چیستی : تحقق تکلیف به ارائه دلائل حق ، منفعت یا اصل کلی …………………….22

گفتار چهارم :اهمیت و چرایی اعمال اصل تکلیف به بیان دلایل……………………………………………………………… 24

فصل دوم. گستره تکلیف به ارائه دلایل ،بررسی ارتباط آن با برخی از اصول حقوق اداری و دیدگاهای منتقدین…………   29

گفتار اول. قلمرو اعمال تکلیف به ارائه دلایل…………………………………………………………………….. 30

1-مقام های عمومی مشموال ارائه تکلیف به ارائه دلائل ……………………………………………31

1-2-وظیفه قضات در رابطه با اعزام دلائل…………………………………………………………………32

2-موضوعات مشمول به ارائه تکلیف دلائل …………………………………………………………………30

گفتار دوم .ارتباط تکلیف به ارائه دلایل با سایر اصول حقوق اداری……………………………………………………. 33

1- تبیین مفهوم انتظار مشروح……………………………………………………………………………………33

1-1-ارتباط اصل تکلیف به ارائه دلائل با انتظار مشروح…………………………………………………………………….34

2-تبیین مفهوم اصل پاسخ گویی …………………………………………………………………………………………..36

2-1-ارتباط اصل تکلیف به ارائه دلائل با اصل پاسخ گویی ………………………………………………………….39

3-تبیین مفهوم اصل تناسب ……………………………………………………………………………………………40

3-1-ارتباط اصل اعزام به بیان دلایل با اصل تناسب………………………………………………………….42

گفتار سوم .دلایل مقامات اجرایی مخالف با اعمال اصل الزام به دلایل…………………………………… 44

1-افزایش هزینه و تاخیر ……………………………………………………………………………………45

2-کاهش قطعیت تصمیمات اجرایی………………………………………………………………………………………46

3-وجود ترس در تصمیم گیری………………………………………………………………………………………………47

4-قانون سازی  و دلایل ظاهری……………………………………………………………………………………………47

5-قیاس نا مناسب ……………………………………………………………………………………………………….48

فصل سوم .مبانی اصل تکلیف به ارائه دلایل…………………………………………………………………….. 49

1.نظریه حاکمیت قانون…………………………………………………………………….. 49

2.نظریه اداره ی شایسته…………………………………………………………………….. 52

3. نظریه کارآمدی اقتصادی……………………………………………………………………… 54

بخش دوم:……………………………………………………………………. 54

نحوه اعمال تکلیف به ارائه دلیل در پرتو مطالعه تطبیقی آرائ قضایی……………………………………………………. 54

فصل اول :شرایط و ویژگی های دلیل تصمیم  و زمان ارائه آن……………………………………………………………. 55

گفتار اول : شرایط بیان دلیل یک تصمیم…………………………………………………………………….. 56

1-معیار دلیل کافی …………………………………………………………………………………………..56

2-معیار خودسرانه یا دلیل معتبر…………………………………………………………………………………58

3-شرایط پذیرش دلایل ارایه شده توسط مقام تصمصم گیرنده ……………………………………………………..60

گفتار دوم :بیان دلایل در کجا و در چه زمانی……………………………………………………………………… 60

1-شکل و زمان دلایل …………………………………………………………………………………………………….60

2- چه موقعه باید دلایل ارائه شود……………………………………………………………………………………61

فصل دوم :وظیفه و عدم اجرای وظیفه تکلیف به بیان دلایل………………………………………………………………. 61

گفتار اول :عدم انجام وظیفه: عواقب قانونی و اصلاحی……………………………………………………………………… 61

1-آیا عدم انجام وظیفه برای ارایه دلیل باعث می شود تا تصمیم اخذ شده غیر مرتبط اعلام شود؟………….63

2-چرا نقض کردن به عنوان یک موضوع مورد توجه قرار نمی گیرد؟……………………………………………………64

3-معافیت تصمیم گیرنده برای ارایه دلیل ……………………………………………………………………65

4-بی معنا بودن لغو تصمصمیمات  بر اساس عدم وظیفه به بیان دلایل…………………………………………………66

5-منشاء عدم وجود تکلیف بیان دلایل………………………………………………………………69

6-دکترین گسترش یافته ………………………………………………………………………………………………70

7-عدم وجود یک وظیفه کلی  به ارائه دلایل ………………………………………………………..71

فصل سوم :دامنه و محتوای تکلیف به بیان دلایل…………………………………………………………………….. 74

گفتار اول :دامنه ارائه دلیل…………………………………………………………………………………………… 74

1-محدودیت های تکلیف بیان دلایل…………………………………………………………………………………..75

2-شرایط اص برای اعمال دلایل ………………………………………………………………………………………….75

3-محدود سازی اصول یک اداره خوب : دامنه و محتوا……………………………………………………………….78

4-وظیفه حساس نسبت به شرایط در ارائه دلیل ……………………………………………………………………79

گفتار دوم :محتوای ارائه دلیل…………………………………………………………………………………………. 81

1-محتوای تصمیمات………………………………………………………………………………………………..81

2-روش های تهیه پیش نویس ………………………………………………………………………………………….83

3-روش اعمال تکلیف به بیان دلایل ……………………………………………………………………………………….84

4-ملاحظات تکلیف به بیان دلایل……………………………………………………………………………………….84

فصل چهارم:اعمال تکلیف به بیان دلایل در رویه قضایی ایران و انگلیس…………………………………………… 85

گفتار اول: حمایت از الزام به ارائه دلایل بر مبنای انصاف رویه ای ……………………………………………………….85

1-رسیدن تکلیف به ارایه دلایل به فعل منصفانه ……………………………………………………………86

2-منابع انصاف رویه ای …………………………………………………………………………………………………..91

3- رعایت انصاف رویه ای در مواقع لغو تصمیم های اداری…………………………………………………93

گفتار دوم :جایگاه اصل در رویه قضایی ایران و انگلیس………………………………………………..100

1-انگلستان …………………………………………………………………………………………………………..100

1-1- فاکتورهای مقدماتی برای ارائه دلائل موضوعه ………………………………………………..100

2-1-قانون وعرف برای ارائه دلیل……………………………………………………………………………………103

3 -1-محتوای وظایف بر طبق قانون موضوعه ……………………………………………………………105

2- ایران………………………………………………………………………………………………………………107

1-2- جایگاه اصل در رویه دیوان عدالت ادرای ………………………………………………………………..109

2-2.رأی در مورد مستدل و مستند بودن آراء هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری …………………………………113    ‌

جمع بندی ، نتیجه گیری  و ارائه پیشنهادات …………………………………………………………….118

چکیده

واگذاری برخی اختیارات به مقام اداری برای انجام هرچه بهتر امور و خدمات عمومی، امری اجتناب ناپذیر است. درعین حال، از آنجاکه در پاره ای موارد، دامنه این قبیل اختیارات مشخص نیست، چه بسا مقام اداری در اعمال آنها، تصمیم ها یی را اتخاذ و به موقع اجرا بگذارد که کاملا خودسرانه .،خودخواهانه و بدون توجیح و خارج از علتهای معقول برای یک تصمیم است.که نه تنها اصل انصاف نادیده گرفته شده بکه خارج از چارچوب تعیین شده توسط قانون است.

ارائه دلیل   یکی از اصول فعالیتهای قضایی و اصلی ترین جنبه حاکمیت قانون  از شهروندان محسوب میشود .که در صورت عدم رعایت این اصل در تصمیمات مقامات اداری در صورتی که تصمیم متاخذه خودخواهانه و با حب و بغض و بدون هر گونه استدلا ل و منطقی باشد قابل لغو می باشد.اما باید دانست که  بیان دلیل ،  هر تصمیمی با هر موضوعی و در هر شرایط را در بر نمی گیرد . تکلیف به ارائه دلایل یکی از اصول کنترل قضایی اعمال دولت است ،اصولی که خلق شده اند که خلع های قانونی را پر کنند و به زعم نوشته نشدند مورد رعایت اکثر کشورها و سیستم های اداری دنیا قرار گرفته اند و ارزشی برابر قانون و نه کمتر از آن پیدا کرده اند.در این پژوهش سعی بر آن شده که ضمن معرفی چارچوب مفهومی این اصل به بررسی  نحوه اجرای آن در رویه های قضایی در دو کشور ایران و انگلستان پرداخته شود .

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید


  

95/3/31
10:30 ع

دانشگاه آزاد اسلامی

واحدگرمی

پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر رضا فانی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده…………………………………………………. 1

مقدمه…………………………………………………. 2

بیان مسأله …………………………………………………3

–  سؤالات تحقیق.. …………………………………………………4

–  فرضیه‏های تحقیق.. …………………………………………………4

فصل اول: کلیات

1-1- تعاریف: …………………………………………………7

1-1-1-  تعریف اجبار و تحمیل.. …………………………………………………7

1-1-2- تعریف ازدواج.. …………………………………………………7

1-1- 3- اکراه‌ در کتاب‌ و سنت‌… …………………………………………………8

1-1- 4- اکراه‌ در فقه‌ اسلامى‌.. …………………………………………………9

1-1-5- اکراه‌ در حقوق‌ موضوعه‌. …………………………………………………12

1-2- دلایل ازدواج در اسلام. …………………………………………………14

1-3- قربانیان ازدواج اجباری.. …………………………………………………15

1-4- شرایط اساسی عقد نکاح : …………………………………………………16

1-4-1- قصد. …………………………………………………16

1-4-2-  رضایت باطنی.. …………………………………………………18

1-4-3-  اعلام اراده …………………………………………………19

1-4-4-  مشروع بودن جهت عقد. …………………………………………………20

1-4-5- تعیین زن و شوهر در عقد ازدواج.. …………………………………………………22

1-4-6- منجز بودن عقد ازدواج.. …………………………………………………23

1-5- انواع ازدواج های اجباری.. …………………………………………………23

1-5-1- ازدواج رُبایشی.. …………………………………………………24

1-5-2- ازدواج یغمائی.. …………………………………………………25

1-5-3- ازدواج ورّاثی.. …………………………………………………25

1-5-4- ازدواج از طریق خرید همسر…………………………………………………. 25

1-5-5- ازدواج سیاسی.. …………………………………………………26

1-5-6- ازدواج مبادله ای.. …………………………………………………27

1-6- شیوه های ازدواج های تحمیلی.. …………………………………………………29

1-6-1- افغانستان. …………………………………………………29

1-6-2- مغرب… …………………………………………………30

1-6-3- مصر. …………………………………………………31

1-7- اعلامیه ها و کنوانسیونهای بین المللی حقوق بشر…………………………………………………. 31

1-7-1- اعلامی? جهانی حقوق بشر، ماده 16. …………………………………………………32

1-7-2- کنوانسیون حقوق طفل، ماده 34 (حمایت در برابر سوء استفاده جنسی) …………………………….32

1-7-3- کنوانسیون رفع کلی? اشکال تبعیض علیه زنان. …………………………………………………32

1-8-  علل و عوامل ازدواج های ناخواسته. …………………………………………………33

1-8-1- علل فردی.. …………………………………………………34

1-8-1-1- ترس از فقدان خواستگار در آینده …………………………………………………34

1-8-1-2- ترس از عملکرد نادرست خواستگار. …………………………………………………34

1-8-1-3- ترس از افزایش سن و کاهش فرصت ازدواج.. …………………………………………………34

1-8-1-4- رهایی از تنهایی و اضطراب… …………………………………………………35

1-8-1-5- لجبازی با خواستگاران قبلی.. …………………………………………………35

1-8-1-6- اصرار خواستگار. …………………………………………………35

1-8-1-7- رهایی از سوالات اطرافیان. …………………………………………………36

1-8-1-8- فقدان خواستگاران متعدد. …………………………………………………36

1-8-1-9- فرار از تحصیل.. …………………………………………………36

1-8-1-10- ترحم و دستگیری از خواستگار. …………………………………………………37

1-8-2- علل خانوادگی.. …………………………………………………37

1-8-2-1- رهایی از شرایط نامناسب خانه پدری.. …………………………………………………37

1-8-2-2- رهایی از امر و نهی های خانواده و کسب استقلال. …………………………………………………37

1-8-2-3- رها ساختن والدین از اضطراب… …………………………………………………38

1-8-2-4- مشکلات و نیازهای اقتصادی خانواده …………………………………………………38

1-8-2-5- نفوذ و فشارهای والدین.. …………………………………………………38

1-8-2-6- رفع کدورت فامیلی.. …………………………………………………39

1-8-3- علل اجتماعی.. …………………………………………………39

1-8-3-1- رهایی از تحقیرهای اجتماعی.. …………………………………………………39

1-8-3-2- ورود به دنیای بزرگسالی و کسب احترام. …………………………………………………39

1-8-3-3- رهایی از قضاوت های نادرست اجتماعی.. …………………………………………………39

1-8-3-4- رهایی از برچسب های اطرافیان. …………………………………………………40

1-8-3-5- کسب جاه و مقام و تغییر موقعیت طبقاتی.. …………………………………………………40

فصل دوم: ازدواج اجباری در فقه و حقوق ایران…………………………………………………

2-1- معنی و مفهوم رضایت… …………………………………………………42

2-2- اهمیت رضایت در عقود. …………………………………………………42

2-3- رضایت و تشکیل ایده‌آل خانواده …………………………………………………43

2-4- نقش زن در عقد ازدواج.. …………………………………………………43

2-5- دیدگاههای علما در مورد رضایت زن در عقد نکاح و رأی و نظر راجح.. ………………………..45

2-6- رضایت زن در نکاح در تورات… …………………………………………………49

2-7- رضایت زن در نکاح در قرآن کریم. …………………………………………………50

2-8- سکوت… …………………………………………………53

2-9-سکوت در نکاح: …………………………………………………54

2-10- اجبار در ازدواج‌ موقت‌: …………………………………………………55

2-11-آثار حقوقی ازدواج اکراهی.. …………………………………………………55

2-12-اشتباه در هویت مدنی طرف در عقد نکاح.. …………………………………………………56

فصل سوم: آسیب شناسی ازدواج اجباری و مسئولیت والدین

3-1-عوامل ازدواج اجباری.. …………………………………………………63

3-1-1- آداب و رسوم. …………………………………………………64

3-1-2- عوامل اقتصادی.. …………………………………………………65

3-1-3- عوامل روانشناختی.. …………………………………………………65

3-1-4- عوامل اجتماعی.. …………………………………………………66

3-1-4-1- ساخت های پدرسالارانه. …………………………………………………66

3-1-4-2- منزلت اجتماعی.. …………………………………………………67

3-2- پیامدهای ازدواج های تحمیلی.. …………………………………………………67

3-2-1- آسیب های فردی.. …………………………………………………68

3-2-1-1- آسیب های جسمی.. …………………………………………………68

3-2-1-2- آسیب های روحی و روانی.. …………………………………………………68

3-2-1-3- آسیب های خانوادگی.. …………………………………………………70

3-2-1-4- فرار از خانه. …………………………………………………71

3-2-1-5- همسرکشی…………………………………………………71

3-2-1-6- انحطاط اخلاقی………………………………………………….. 72

3-2-1-7- کجرو شدن فرزندان. …………………………………………………72

3-2-1-8- طلاق.. …………………………………………………73

3-2-2-آسیب های اجتماعی.. …………………………………………………73

3-2-2-1- عدم ثبت نکاحی.. …………………………………………………73

3-2-2-2- افزایش جرائم و شبه جرائم. …………………………………………………74

3-3- مسئولیت والدین در ازدواجهای تحمیلی.. …………………………………………………74

3-3-1- قرآن و روایات اسلام. …………………………………………………75

3-3-1-1- در قرآن. …………………………………………………75

3-3-1-2- در روایات اسلام. …………………………………………………75

3-3-2- قانون اساسی.. …………………………………………………78

3-3-3- قانون اساسی و تاکید آن بر جبران خسارت معنوی.. ………………………………80

3-4- قوانین عادی.. …………………………………………………81

3-4-1- قانون مدنی.. …………………………………………………81

3-4-2- قانون مسئولیت مدنی.. …………………………………………………84

3-5-پیشنهادات… …………………………………………………86

3-6-نتیجه گیری.. …………………………………………………89

منابع  …………………………………………………92

چکیده
مقصود از ازدواج تحمیلی پیوند زناشویی رسمی است که در آن رضایت و اراده زوجین با یکی از آن ها نادیده انگاشته می شود بی تردید علل گوناگونی در بروز این هنجارها تاثیر دارد. اما به هر حال باید آثار منفی آن رابر روابط خانوادگی مورد مطالعه قرار داد و آن را به عنوان آسیب جدی در نظر گرفت. زیرا والدین با تحمیل ازواج بر فرزندانشان علاوه بر ورود خسارت مادی،خسارت های روحی و جسمی(معنوی) نیز به آنان وارد می آورند که بالطبع خود والدین نیز از این آسیب ها بی بهره نمی مانند خداوند در قرآن کریم در آیه سوره رم فرموده است «یکی از نشانه ای لطف الهی آن است که  برای شما از جنس خودتان جفتی بیافرید که در کنار او آرامش یافته و میان شما انس و دوستی و رحت برقرار نمود که این نیز برای مردمان متفکر و آگاه از نشانه های علم و حکمت آشکار است»و راز بقای بشر این است که این امر به نحو احسن انجام گیرد و در چنگال آداب و رسوم غلط و ضد ارزش ها گرفتار نشود که یکی از این آداب و رسوم های غلط ازدواج تحمیلی است که باید در امنیت حقوقی خانواده مورد بررسی قرار بگیرد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید


  

ترجمه از وردپرس به پارسی بلاگ توسط تیم پارسی بلاگ